Algemene voorwaarden

Welkom op ikbenmuzikant.nl, leuk dat je gebruik maakt van ons platform! Door gebruik te maken van het platform en de diensten, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Neem deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat je volledig op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van onze producten en diensten.

1. Algemeen

1.1 Gebondenheid aan de algemene voorwaarden

Door te registreren op Ik Ben Muzikant, gaat een gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op de website verrichte handelingen en lidmaadschappen.

1.2 Oneens met (een) bepaling(en)

Ben je het niet eens met (de strekking van) een bepaling uit de algemene voorwaarden? Dan kun je schriftelijk verzoeken om afwijkende bepalingen te handhaven, door een e-mail te sturen naar info@ikbenmuzikant.nl. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden enkel en alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Ik Ben Muzikant zijn overeengekomen.

1.3 Recht van wijziging

Ik Ben Muzikant behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan gebruikers. Je dient deze pagina te bezoeken indien je op de hoogte wilt blijven van de meest recente wijzigingen in de algemene voorwaarden. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld. In dien je het niet eens bent met de wijziging in de algemene voorwaarden, kun je jouw account stoppen en wissen. Neem contact met ons op om hierover te spreken, we zouden het zonde vinden je te moeten missen.

2. Registratie

2.1 Aanmaken van een account

Om bepaalde onderdelen van de website te kunnen gebruiken, is het nodig om een account aan te maken op ikbenmuzikant.nl. De registratie vind plaats op de inschrijfpagina en is pas definitief wanneer je jouw account bevestigd via de knop in de e-mail. Geen mail ontvangen? Check je spam folder of neem contact met ons op.

2.2 Verbod creëren account op naam van een ander persoon

Het is verboden om een account aan te maken onder een valse naam of een naam van een andere (rechts)persoon. Dit geldt ook voor samengestelde formaties, zoals: duo’s, ensembles, bands en meer.

3.3 Juistheid van informatie

De gebruiker verklaard bij het bevestigen van zijn/haar account dat alle informatie naar waarheid is ingevuld. Ik Ben Muzikant is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Indien er door de gebruiker onjuiste informatie is verstrekt, mag Ik Ben Muzikant de gebruiker van het platform verwijderen. Echter zullen wij je in de meeste gevallen eerst verzoeken de informatie te wijzigen of aan te vullen.

3.4 Weigeren of verwijderen gebruikers door Ik Ben Muzikant

Ik Ben Muzikant heeft ten allen tijde het recht om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van redenen, een registratie te weigeren of te annuleren.

3.5 Geheimhouding wachtwoord

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat toegang verleent tot de website en jouw account. Ik Ben Muzikant deelt geen wachtwoordgegevens met andere partijen en doet haar best de website zo goed mogelijk te beveiligen. Ik Ben Muzikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde.

3.6 Beëindigen account door gebruiker

Als gebruiker kun je op ieder gewenst moment jouw account beëindigen en wissen.

3. Gebruik van de website

3.1 Verbod verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending

Het is een gebruiker enkel toegestaan informatie die de hij/zij ontvangt van een andere gebruiker te raadplegen voor persoonlijke doeleinden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere gebruiker in kwestie.

3.2 Verbod raadpleging website op geautomatiseerde wijze

De website is bedoeld voor persoonlijke raadpleging via normaal browserbezoek. Het op geautomatiseerde wijze (laten) raadplegen, “scrapen”, “crawlen” of “spideren”, of het raadplegen van (data op) de website met behulp van andere technologie of software is derhalve niet toegestaan.

3.3 Overige verboden op ikbenmuzikant.nl

Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor:

  • Onwettige doeleinden
  • Schade toe te brengen aan de website of haar leden
  • Het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s
  • Het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie,ongemak of onnodige onrust
  • Inbreuk maken op privacy van andere leden
  • Het schaden van Ik Ben Muzikant of haard moederbedrijf